ບົດຄວາມ

ບາງຈຸດພິເສດຂອງພາສາຫວຽດທີ່ທ່ານຄວນຮູ້

ພາສາໃດກໍມີຈຸດພິເສດຂອງໃຜຂອງລາວ ແລະພາສາຫວຽດກໍຄືກັນເຊິ່ງເປັນພາສາຄຳໂດດ, ແຍກພະຍາງຈະແຈ້ງ ແຕ່ລະພະຍາງຜັນສຽງແຍກກັນ. ຄໍາສັບໜຶ່ງອາດຈະມີພະຍາງດຽວ ຫຼືຫຼາຍພະຍາງ, ວິທີສ້າງປະໂຫຍກອາດຈະເອົາບັນດາຄໍາສັບຮຽງກັນ ເປັນປະໂຫຍກ ຫຼືເອົາບັນດາຄໍາສັບຮຽງກັນເປັນກຸ່ມຄໍາແລ້ວຈຶ່ງປະສົມເປັນປະໂຫຍກ. ເນື່ອງຈາກຈຸດພິເສດດັ່ງກ່າວນີ້, ໃນການຮຽນພາສາຫວຽດ ຜູ້ຮຽນຕ້ອງເນັ້ນໃສ່ການເຝິກອອກສຽງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນເສຍກ່ອນ.
ອ່ານເພິ່ມຕື່ມ
Lên đầu trang